O společnostech Služby Reference SSO a kompostárny Kontakt

 

 

 Služby

Projekční práce

Zpracování přípravné a projektové dokumentace řízených skládek odpadů, zařízení pro úpravu odpadů, recyklačních zařízení, sběrných středisek odpadů (dvorů), imobilizačních ploch a překládacích stanic odpadů. Dále kořenových čistíren odpadních vod komunálních
Rovněž zpracováváme projekty odplyňovacích zařízení a zařízení na využití skládkových plynů a dále dokumentaci pro vodohospodářské, dopravní a jednoduché pozemní stavby

Pro stávající skládky

 • zpracování přípravné a projektové dokumentace pro rekultivaci stávajících skládek.
 • zpracování projektové dokumentace odplynění stávajících skládek.
 • odčerpání a likvidaci skládkového plynu z provozované skládky
 • povrchové a měření skládkového plynu na uložených odpadech

Inženýrská činnost

 • zajištění inženýrské činnosti ve všech stadiích přípravy a realizace stavby (tj. od výběru staveniště přes stavební povolení až po kolaudaci)
 • zajištění výběrového řízení pro veškeré investiční stavby a služby v odpadovém hospodářství

Recyklace (využití) druhotných surovin

 • sběrná střediska odpadů a úpravny odpadů
 • kompostárny

Čistírny odpadních vod - kořenové

 • nízké pořizovací náklady
 • nízké provozní náklady
 • jednoduché pro údržbu a obsluhu
 • úspora na výstavbě nutné kanalizace
 • biologický provoz bez chemických technologií

Nakládání s odpady

 • vedení evidence odpadů, zavedení systému nakládání s odpady
 • zařazení odpadů dle katalogu
 • plány odpadového hospodářství původců
 • provozní řády zařízení
 • provozní řády zdroje znečištění
 • provozní evidence zdroje
 • žádosti o vydání IP (IPPC)

Poradenská činnost

Odborné posudky stávajících projektů s důrazem na minimalizaci pořizovacích i provozních nákladů.
Objemové studie čerpání kapacity vybudovaného úložiště, plánování další výstavby a postupné rekultivace.

Koncepční návrhy komplexního OH a zpracování jejich dílčích projektů

 

 


© 2022 SunDesign