O společnostech Služby Reference SSO a kompostárny Kontakt

 

 

 O společnostech

EkoINPROS, BIOGAS, EKO-BIO,

byly založeny v roce 1988. Komplexně zajišťují konzultační, poradenskou a projekční činnost zařízení sloužícím k ochraně životního prostředí. Tato činnost se soustředí především na oblast využití, zneškodňování odpadů a rekultivace starých zátěží. Firma je schopna kdykoli vyřešit i složité technické úkoly z oblasti ochrany životního prostředí a vlastní k této činnosti potřebná oprávnění.

Historie

V roce 1988 jsme navázali kontakt s ministerstvem lesního a vodního hospodářství (Ing. Rosický) vzorovou skládku pro ČSFR dle „evropských“ zvyklostí. Skládka byla situována v katastrálním území Únanova na Znojemsku do plytkého jednostrannéhoObrazek skladky svahu pod starou zátěží.
Poprvé v našem projektu byla navržena izolační fólie PEHD a nový systém členění a přepouštění vod. Konečné zpracování provedla firma EkoINPROS a spolupracující firmy.
Technické řešení bylo připravováno podle možností českých dodávek mimo dovozové fólie PEHD a potrubí PEHD plné, které se ručně perforovalo svislými zářezy na drény. Pro daná zařízení byly provedeny pouze veškeré zpevněné plochy. Skládka byla zkolaudována a provozována od roku 1991. Skládka je doposud provozována bez problémů a až na drobné odchylky splňuje i současné platné normy, které však neovlivňují ekologický provoz úložiště. Za zmínku stojí i fakt, že skládka určená a vybudovaná pro odpady TKO (kategorii S-OO) byla převedena (překategorizována) a provozována pro odpady nebezpečné (S-NO). Obrazek skladky
Skládka byla současně vzorem pro další výstavbu řízených skládek a argument pro veřejnost, že není "smeťák jako smeťák" i když chyběl nadhled ve vedlejších objektech, jako: menší provozní budova, jednoduchá garáž, plechový sklad pohonných hmot, přejezdová váha s certifikátem, příkopy bez svahového opevnění, odplynění úložiště (i původní zátěže), zeleň KTÚ tvořily jednotlivé stromy a keře.

Problémy likvidace odpadů se dostaly do popředí zájmu veřejnosti i ekologických aktivit různých sdružení podpořené volebními programy politických stran. Současné normy řeší problematiku vod povrchových i infiltrovaných, navrhují minimální dimenze sběračů inf. vod, doporučují řešit odplynění skládek a provádět návrh rekultivace a vyžadují již v projektu i orientační provozní řád skládky. Norma předepisuje (pomineme-li ostatní kritéria výběru lokality, jako jsou např. chráněné vodohospodářské oblasti, chráněná krajinná území aj.) skladbu podloží, na kterém musí být provedena izolace podle kategorie odpadů.

SoučasnostObrazek skladky

Současný stav projektování skládek, kterou naše firma dodržuje, je ve všech směrech dán ČSN a legislativou. Dále byly zpracovány geologické a hydrogeologické mapy vhodnosti situování skládek. Morfologie lokalit, určené pro skládkování je již vhodnější jak pro výstavbu, tak vlastní provoz, změnil se náhled ze "smeťáku" na vodohospodářskou stavbu zařízení určeného pro likvidaci odpadů.
Pracovníci výše uvedených firem zpracovali více než 60 studií, zadání a prováděcích projektů v oblasti likvidace a využití tuhého komunálního a průmyslového odpadu, které uvádíme v části.
Činnost našich firem se především soustředí do oblasti likvidace a využití odpadů.
Pro oblast tuhých komunálních odpadů (TKO), průmyslových a nebezpečných odpadů (NO) jsme schopni zajistit služby v těchto oblastech:

Firma BIOGAS, je schopna kdykoli vyřešit jakékoli speciální technické úkoly týkající se skládkového plynu z oblasti ochrany životního prostředí včetně ovzduší. EKO-BIO zajišťuje veškeré služby s odpady včetně stavebních prací a EkoINPROS zajišťuje dozorování staveb a inženýrskou činnost.

Těšíme se na spolupráci.

 


© 2024 SunDesign.eu